วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

นวัตกรรมการเรียนการสอน

นวัตกรรมการเรียนการสอน
นวัตกรรมการเรียนการสอน
    ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ   และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในบั้นปลายนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ครู – อาจารย์   จะต้องพยายามค้นคว้าวิธีการใหม่ ๆ ที่ครู – อาจารย์คิดค้นขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ  นั้น  คือ นวัตกรรมทางการศึกษานั้นเอง

ความหมาย
    คำจำกัดความของคำว่า   “นวัตกรรมทางการศึกษา”   จึงหมายถึงสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่ ๆ  หรือปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม    โดยมีการทดลองหรือพัฒนาจนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ว่าจะมีผลดีในทางปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และถ้าส่งผลงานในลักษณะนี้ต้องมีเอกสารประกอบด้วย

ความสำคัญ
    ความสำคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา   ก็คือ   สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงการศึกษาสรุปได้   ดังนี้
1.    เพื่อนำนวัตกรรมมาใช้แก้ปัญ2.    หาในเรื่อง3.    การเรียนการสอน  เช่น 
1.1  ปัญหาเรื่องวิธีการสอน   ปัญหาที่มักพบอยู่เสมอ  คือ  ครูส่วนใหญ่ยังคง
ยึดรูปแบบการสอนแบบบรรยาย    โดยมีครูเป็นศูนย์กลางมากกว่าการสอนในรูปแบบอื่น    การสอนด้วยวิธีการแบบนี้เป็นการสอนที่ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในบั้นปลาย   เพราะนอกจากจะทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย   ขาดความสนใจแล้ว    ยังเป็นการปิดกั้นความคิด   และสติปัญญาของผู้เรียนให้อยู่ในขอบเขตจำกัดอีกด้วย
1.2   ปัญหาด้านเนื้อหาวิชา   บางวิชาเนื้อหามาก    และบางวิชามีเนื้อหาเป็น
นามธรรมยากแก่การเข้าใจ    จึงจำเป็นจะต้องนำเทคนิคการสอนและสื่อมาช่วย
3.3    ปัญ3.4    หาเรื่อง3.5    อุปกรณ์การสอน   บาง3.6    เนื้อหามีสื่อการสอนเป็นจำนวนน้อย
ไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้    เพื่อทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ง่ายขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคิดค้นหาเทคนิควิธีการสอน   และผลิตสื่อการสอนใหม่  ๆ  เพื่อนำมาใช้ทำให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายได้
    2.   เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน   ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา    โดยการนำสิ่งประดิษฐ์หรือแนวความคิดใหม่ ๆ  ในการเรียนการสอนนั้นเผยแพร่ไปสู่ครู – อาจารย์ท่านอื่น ๆ  หรือเพื่อเป็นตัวอย่างอีกรูปแบบหนึ่งให้กับครู – อาจารย์ที่สอนในวิชาเดียวกัน   ได้นำแนวความคิดไปปรับปรุงใช้หรือผลิตสื่อการสอนใหม่ ๆ  เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

ขั้นตอน
    1.  ขั้นเตรียมการและวางแผนในการจัดทำผลงาน   จะต้องมีการ
1.1    กำหนดรูปแบบของ 1.2 ผลงาน 1.3    กำหนดเป้าหมายและขอบข่ายของ 1.4  เนื้อหาวิชา
1.5    กำหนดเป้าหมายและขอบข่ายของ 1.6 เนื้อหาวิชา
    2.    ขั้นตอนการจัดทำผลงาน
2.1  นำหลักสูตร   เนื้อหา   และจุดประสงค์การเรียนรู้ในวิชานั้นเป็นหลักในการจัด
2.2   กำหนดโครงสร้างของผลงาน   (ใช้ในภาคเรียนใดและแต่ละเรื่องจะจัดทำสื่อเป็นจำนวนเท่าใดบ้าง)
    3.    ขั้นทดลอง
3.1    ทดลอง3.2    กับกลุ่มตัวอย่าง3.3   
3.4    ควรมีการวิจัยสื่อที่จะนำไปทดลอง3.5    ใช้    เพื่อวัดประสิทธิภาพของ3.6    สื่อที่ผลิตขึ้นว่าสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน    ในด้านผลสัมฤทธิ์ทาง3.7    การเรียนและเจตคติต่อการเรียนการสอนเพียงใด 3.8 เครื่อง 3.9    มือที่ใช้ในการวิจัยนั้น   ควรจัดทำให้สามารถวัดผลได้อย่าง    ชัดเจน
    4.นำผลงานไปใช้ 
    5.ขั้นนำผลงานไปใช้  
ควรอธิบายกรรมวิธีในการนำไปใช้ได้อย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน
     6.    ผลของ
     7.    การนำไปใช้อธิบายให้เห็นว่าสิ่งประดิษฐ์นั้น   สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือนำไปเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างไรบ้าง
     8.    ขั้นการเผยแพร่และสร้าง
     9.    การยอมรับ
-   เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าสื่อนวัตกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้น   มีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการเรียนการ
สอน   จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเผยแพร่   เพื่อให้เกิดการยอมรับในวงการศึกษา
ขั้นตอนนี้    ควรอธิบายโดยละเอียดว่า    ได้มีการเผยแพร่ที่ใด    หรือใน
ลักษณะใดบ้าง  โดยอาจแบ่งประเภทให้เห็นชัดเจนว่า
การเผยแพร่ในโรงเรียน
การเผยแพร่แก่สาธารณะในวงการศึกษา

รูปแบบนวัตกรรม
    นวัตกรรมสามารถจัดทำได้หลายรูปแบบ   เช่น แผนการสอน ชุดการสอน คู่มือครู บทเรียนสำเร็จรูป
   สไลด์ ใบความรู้   ทุกรูปแบบต้องมีคู่มือในการใช้สื่อด้วย สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆเกมฯลฯ

เทคนิคในการจัดทำ
ในการผลิตสื่อการสอน    ควรเน้นในเรื่องความประหยัดและให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  (ทำจริง – ใช้จริง – มีประโยชน์ต่อนักเรียนจริง)ต้องมีคู่มือในการใช้สื่อและสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถให้รายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ จุดประสงค์ในการสร้างสื่อวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายรูปแบบที่ต้นแบบวิธีการทำ / ผลิต / ประดิษฐ์การทดลองใช้ / การปรับปรุงแก้ไขประโยชน์ / การนำไปใช้คุณภาพ /ประสิทธิภาพ /หลักฐานการนำไปใช้

อ้างอิง : สมเดช  สีแสง และคณะ. 2543.ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. นครสวรรค์ : ริมปิง

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สูตรการตีตู้ลำโพงจัดกันไปเลย
ขนาดมาตรฐานของตู้


ตู้ปิด

ลำโพง 10 นิ้ว = 0.8-3 ลบ.ฟุต ไม้อัด 15 มม

ลำโพง 12 นิ้ว = 1.7-7 ลบ.ฟุต ไม้อัด 18 มม

ตู้เปิด ใช้ท่อระบาย

ลำโพง 10 นิ้ว = 1.0-1.5 ลบ.ฟุต ท่อ 3.5x4-5นิ้ว ไม้อัด 15 มม
ลำโพง 12 นิ้ว = 1.3-2.1 ลบ.ฟุต ท่อ 5x4-5นิ้ว ไม้อัด 18 มม

ตู้แบนพาส

ลำโพง 10 นิ้ว ตู้ปิด=0.7 ลบ.ฟุต และ ตู้เปิด=1.0 ลบ.ฟุต ท่อ 3.5x4-5นิ้ว

ลำโพง 12 นิ้ว ตู้ปิด=1.0 ลบ.ฟุต และ ตู้เปิด=1.5 ลบ.ฟุต ท่อ 5x4-5นิ้ว